Asociația
"Grupul de Acțiune Locală
Podgoria Miniș - Măderat"


Centrele viticole ale podgoriei: Miniș, Măderat.

Localizare geografică

Podgoria Miniș-Măderat se găsește în județul Arad, avantajată fiind de prezența municipiului Arad și a orașelor Lipova, Pâncota, Curtici, Ineu și Sebiș. Este localizată între paralele de 46°05' și 46°35', latitudine nordică și meridianele de 21°15' și 22°00', longitudine estică.


Cadrul natural

Substratul litologic podgoriei se caracterizează prin prezența șisturilor sericitoase și cloritoase paleozoice antepermiene și adepozitelor pleistocene. Din alternanța acestora s-au format sedimentele de solificare (luturi și argile), în care sunt prezente, în proporții diferite, fragmente de șisturi. Alternarea șisturilor, chiar în strat compact, cu grosimea de circa 0.5-1.0 m, facilitează pătrunderea sistemului radicular al viței de vie în orizontul de rocă compactă.

Solurile

Reprezentative sunt solurile eu-mezobazice și brune luvice. Pe versanții de la contactul cu câmpia, predomină solurile brune eu-mezobazice tipice. În partea nordică a podgoriei, solurile predominante sunt cele brune argiloiluviale si regosolurile.

Relieful

Este reprezentat de trei unități morfogenetice:

- munții Zărandului, care, de la altitudini în jur de 800 m coboară în largi nivele de eroziune spre colinele sau câmpiile învecinate. Cel mai important contact îl constituie aliniamentul Șiria-Lipova, pe care sunt amplasate majoritatea plantațiilor centrului viticol Miniș. Acești munți sunt adînc de numeroase văi torențiale.

- colinele piemontane aparțin Dealurilor vestice (Dealurile Cigherului și Dealurile CodruMona) și sunt separate de văi cu versanți și procese deluviale moderat-accentuate. Ele coboară domol de la circa 350-300 m la circa 200-150 m.

- câmpia Aradului, caracterizată ca fiind o câmpie loessică tabulară și slab accidentată de văi meandrate și putin adâncite, de cursuri părăsite, de crovuri, grinduri aplatizate și lucrări antropice.

Hidrografia

Apele curgătoare sunt tributare Mureșului și Crișului Alb.
Cele care drenează zona montană și colinară au o densitate apreciabilă, debite anuale moderate și o scurgere permanentă sau semipermanentă.
Apele din câmpie au debite relativ bogate, dar variabile de la un sezon la altul.
Lacurile naturale sau antropice, sunt localizate cu deosebire în Câmpia Ineu-Cigher.
Apele freatice din zona colinară sunt cantonate la baza depozitelor piemontane, la o adâncime de 10-15 m. La câmpie, apele freatice sunt apropiate de suprafața, aflându-se la numai 1-3 m în câmpia tabulară si la 3-5 m în fâșia glacisurilor de contact cu muntele și colinele.

Climatul

Este tipic temperat, moderat continental, cu influențe benefice adriatico-mediteraneene.

Noutati

19/04/2021

SDL MODIFICAT CU ANEXA 1-2021-04-16-AR-PMM-v11-3 publicat in 19042021

19/04/2021

Nota aprobare modificare SDL 16042021

03/11/2020

PROGRAMUL DE ACHIZIȚII AN 2020-2021

20/10/2020

Apel publicat în data de 15 octombrie 2020

20/10/2020

Apeluri de selecție 2020

28/07/2020

Nota aprobare modificare SDL 13072020

28/07/2020

SDL MODIFICAT CU ANEXA 1-2020-06-18-AR-PMM-v10-3 publicat in 14.07.2020

15/06/2020

Procedura privind monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria Miniș-Măderat

20/04/2020

Nota aprobare modificare SDL 13042020

20/04/2020

SDL MODIFICAT CU ANEXA 1-2020-03-30-AR-PMM-v9-1s

12/02/2020

Rapoarte de selecție a proiectelor 2020

07/01/2020

Plan financiar dupa modificare SDL NOV 2019

07/01/2020

Nota aprobare modificare SDL 26112019

07/01/2020

SDL MODIFICAT CU ANEXA 1_2019-11-13-AR-PMM-v1-2s

17/12/2019

Apel publicat în noiembrie 2017

15/12/2019

Apel publicat în data de 9 decembrie 2019

05/09/2019

Apel publicat în data de 2 septembrie 2019

28/08/2019

Apel publicat în data de 5 august 2019

Fișa măsurii F2 – Formular de verificare a apelului de selecție Ghidul solicitantului publicat in 14 iunie 2019 Cerere de finanțare Anexe și documente necesare pentru […]
01/07/2019

Sărbătoarea iei la Cetatea Șiria

25/06/2019

Plan financiar dupa modificare SDL MAI 2019