Asociația
"Grupul de Acțiune Locală
Podgoria Miniș - Măderat"


Centrele viticole ale podgoriei: Miniș, Măderat.


Localizare geografică

Podgoria Miniș-Măderat se găsește în județul Arad, avantajată fiind de prezența municipiului Arad și a orașelor Lipova, Pâncota, Curtici, Ineu și Sebiș. Este localizată între paralele de 46°05' și 46°35', latitudine nordică și meridianele de 21°15' și 22°00', longitudine estică.


Cadrul natural

Substratul litologic podgoriei se caracterizează prin prezența șisturilor sericitoase și cloritoase paleozoice antepermiene și adepozitelor pleistocene. Din alternanța acestora s-au format sedimentele de solificare (luturi și argile), în care sunt prezente, în proporții diferite, fragmente de șisturi. Alternarea șisturilor, chiar în strat compact, cu grosimea de circa 0.5-1.0 m, facilitează pătrunderea sistemului radicular al viței de vie în orizontul de rocă compactă.

Solurile

Reprezentative sunt solurile eu-mezobazice și brune luvice. Pe versanții de la contactul cu câmpia, predomină solurile brune eu-mezobazice tipice. În partea nordică a podgoriei, solurile predominante sunt cele brune argiloiluviale si regosolurile.

Relieful

Este reprezentat de trei unități morfogenetice:

- munții Zărandului, care, de la altitudini în jur de 800 m coboară în largi nivele de eroziune spre colinele sau câmpiile învecinate. Cel mai important contact îl constituie aliniamentul Șiria-Lipova, pe care sunt amplasate majoritatea plantațiilor centrului viticol Miniș. Acești munți sunt adînc de numeroase văi torențiale.

- colinele piemontane aparțin Dealurilor vestice (Dealurile Cigherului și Dealurile CodruMona) și sunt separate de văi cu versanți și procese deluviale moderat-accentuate. Ele coboară domol de la circa 350-300 m la circa 200-150 m.

- câmpia Aradului, caracterizată ca fiind o câmpie loessică tabulară și slab accidentată de văi meandrate și putin adâncite, de cursuri părăsite, de crovuri, grinduri aplatizate și lucrări antropice.

Hidrografia

Apele curgătoare sunt tributare Mureșului și Crișului Alb.
Cele care drenează zona montană și colinară au o densitate apreciabilă, debite anuale moderate și o scurgere permanentă sau semipermanentă.
Apele din câmpie au debite relativ bogate, dar variabile de la un sezon la altul.
Lacurile naturale sau antropice, sunt localizate cu deosebire în Câmpia Ineu-Cigher.
Apele freatice din zona colinară sunt cantonate la baza depozitelor piemontane, la o adâncime de 10-15 m. La câmpie, apele freatice sunt apropiate de suprafața, aflându-se la numai 1-3 m în câmpia tabulară si la 3-5 m în fâșia glacisurilor de contact cu muntele și colinele.

Climatul

Este tipic temperat, moderat continental, cu influențe benefice adriatico-mediteraneene.

Noutati

07/03/2024

Rapoarte de selecție a proiectelor 2024

07/03/2024

Apel deschis incepand din data de 18 martie 2024

07/03/2024

Apeluri de selecție 2024

22/01/2024

Program achizitii an 2022-2024 aferent SM 19.4 contract subsecvent 3

03/01/2024

Apel publicat în data de 27 decembrie 2023

13/12/2023

Anexa 4T Plan de finantare tranzitie FEADR dupa modificare SDL decembrie 2023

13/12/2023

SDL MODIFICAT cu ANEXA 1_2023-12-xx-AR-PMM-v18 publicat in 11122023

13/12/2023

Nota aprobare modificare SDL 08122023

19/04/2023

Apel publicat în data de 10 aprilie 2023

10/04/2023

Apel publicat în data de 7 aprilie 2023

10/04/2023

Apeluri de selecție 2023

03/04/2023

SDL MODIFICAT cu ANEXA 1_2023-03-xx-AR-PMM-v17-publicat in 29032023

03/04/2023

Nota aprobare modificare SDL 29032023

13/01/2023

Rapoarte de selecție a proiectelor 2023

05/01/2023

Rapoarte de selecție a proiectelor 2022

05/01/2023

SDL MODIFICAT cu ANEXA 1_2022-11-xx-AR-PMM-v16 publicat in 04112022

05/01/2023

Nota aprobare modificare SDL 04112022

08/12/2022

Program achizitii an 2022-2024 aferent contractului subsecvent 3

24/10/2022

Apel publicat în data de 21 octombrie 2022

Fișă măsură 2.1/2A GAL PMM _ octombrie 2022 F 2.1 Formular verificare apel selecție măsura 2.1/2A_ octombrie 2022_AVIZAT CDRJ GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 2.1/2A GAL PMM _ […]
21/10/2022

Apel publicat în data de 21 octombrie 2022

Fișă măsură 2.3/2B GAL PMM _ octombrie 2022 F 2.1 Formular verificare apel selecție măsura 2.3/2B_ octombrie 2022_AVIZAT CDRJ GHIDUL SOLICITANTULUI CERERE DE FINANȚARE Anexe si […]