Teritoriu

Teritoriul acoperit de Asociația Grupul de Acțiune Locală “Podgoria Miniș-Măderat” este format din următoarele Unități Administrativ Teritoriale, toate aparținând județului Arad: Ineu, Pâncota, Bârzava, Bata, Bârsa, Birchiș, Bocsig, Conop, Covăsînț, Ghioroc, Păuliș, Săvârșin, Șicula, Șilindia, Șiria, Târnova, Tauț, Ususău, Vărădia de Mureș.
Astfel, GAL-ul acoperă aproximativ o treime din întregul teritoriu al județului Arad.

Teritoriul este învecinat la sud cu localitățile Zăbrani, Lipova, Șiștarovăț și județul Timiș, la est cu localitățile Petriș, Brazii, Almaș, Chisindia, Buteni, Sebiș, la nord cu localitățile Cărand, Beliu, Cermei, Șepreuș, Sintea Mare, Zărand, Seleuș, iar la vest cu localitățile Sântana, Zimandu Nou, Vladimirescu, Frumușeni. Din punct de vedere al localizării față de municipiul Arad, reședința de județ, cea mai apropiată localitate este Ghioroc (la 24 km), iar cea mai îndepărată localitate este Săvârșin (la 89 km).
Mai detaliat și la o claritate mai mare, teritoriul GAL-ului se poate observa în Anexa 5 (delimitarea unităților administrativ-teritoriale și legenda corespunzătoare, localizarea teritoriului în cadrul judeţului, în raport cu marile oraşe din apropiere şi cu alţi vecini cu granițele comune teritoriului, importanţi din punct de vedere geografic, economic, social etc).


Cadrul natural

Substratul litologic podgoriei se caracterizează prin prezența șisturilor sericitoase și cloritoase paleozoice antepermiene și adepozitelor pleistocene. Din alternanța acestora s-au format sedimentele de solificare (luturi și argile), în care sunt prezente, în proporții diferite, fragmente de șisturi. Alternarea șisturilor, chiar în strat compact, cu grosimea de circa 0.5-1.0 m, facilitează pătrunderea sistemului radicular al viței de vie în orizontul de rocă compactă.

Solurile

Reprezentative sunt solurile eu-mezobazice și brune luvice. Pe versanții de la contactul cu câmpia, predomină solurile brune eu-mezobazice tipice. În partea nordică a podgoriei, solurile predominante sunt cele brune argiloiluviale si regosolurile.

Relieful

Este reprezentat de trei unități morfogenetice:

- munții Zărandului, care, de la altitudini în jur de 800 m coboară în largi nivele de eroziune spre colinele sau câmpiile învecinate. Cel mai important contact îl constituie aliniamentul Șiria-Lipova, pe care sunt amplasate majoritatea plantațiilor centrului viticol Miniș. Acești munți sunt adînc de numeroase văi torențiale.

- colinele piemontane aparțin Dealurilor vestice (Dealurile Cigherului și Dealurile CodruMona) și sunt separate de văi cu versanți și procese deluviale moderat-accentuate. Ele coboară domol de la circa 350-300 m la circa 200-150 m.

- câmpia Aradului, caracterizată ca fiind o câmpie loessică tabulară și slab accidentată de văi meandrate și putin adâncite, de cursuri părăsite, de crovuri, grinduri aplatizate și lucrări antropice.

Hidrografia

Apele curgătoare sunt tributare Mureșului și Crișului Alb.
Cele care drenează zona montană și colinară au o densitate apreciabilă, debite anuale moderate și o scurgere permanentă sau semipermanentă.
Apele din câmpie au debite relativ bogate, dar variabile de la un sezon la altul.
Lacurile naturale sau antropice, sunt localizate cu deosebire în Câmpia Ineu-Cigher.
Apele freatice din zona colinară sunt cantonate la baza depozitelor piemontane, la o adâncime de 10-15 m. La câmpie, apele freatice sunt apropiate de suprafața, aflându-se la numai 1-3 m în câmpia tabulară si la 3-5 m în fâșia glacisurilor de contact cu muntele și colinele.

Climatul

Este tipic temperat, moderat continental, cu influențe benefice adriatico-mediteraneene.